Vid landets lärosäten finns många lovvärda projekt inom Includes intresseområden. Av en medlemsenkät utskickad av Include till medlemslärosätena 2017 framkom dock att projekt inom BR/BD sällan är utvärderade och att det varken finns utrymme för utvärdering eller annan uppföljning. Styrelsen fattade därför beslut om att utlysa medel i syfte att öka förståelsen för vilka insatser och åtgärder som ger effekt eller ej samt öka kunskapsspridningen inom området.

Syfte med utlysningen

Include vill stödja utvärdering och uppföljning för att uppmuntra kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom området breddad rekrytering, genomströmning samt mångfald och likabehandling.

Instruktioner för ansökan

Beskriv kortfattat projektets idé och utgå från någon eller några av nedanstående ingångar med avseende på vad du vill undersöka eller utveckla för att:

  • stimulera studenternas lärande
  • bredda rekrytering av studenter
  • öka genomströmningen hos studenter
  • bidra till mångfald eller likabehandling

Beskriv också hur du tänker dig att resultatet och erfarenheterna av ditt projekt ska komma sektorn och det egna lärosätet till godo. Ange sökt belopp, eventuell medfinansiering samt relatera detta till genomförande och tidsaspekt.

Förutsättningar

För att ett projekt ska kunna komma ifråga krävs att närmsta chef styrker möjligheterna att utnyttja medlen inom befintlig anställning under året. Eventuell medfinansiering ska framgå. Avslutade projekt redovisas i form av en rapport eller på annat sätt och ska presenteras vid Includes konferens/temadag.

Redovisningen publiceras sedan på Includes hemsida.

Medlemslärosäte kan söka upp till 75 000 kronor.

Använd blankett samt eventuell bilaga: Ansökan om utredningsbidrag blankett

Ansökan är nu stängd
Besked lämnas senast 20 juni 2024.

Includes styrelse gör en samlad bedömning utifrån följande kriterier:

  • Projektet ska vara angeläget utifrån Includes uppdrag (i första hand sektorn, i andra hand lärosätet). [Angelägenhetsgrad]
  • Studien ska bidra till kunskapsutveckling inom något/några av de områden som anges i instruktionen. [Kunskapsutveckling]
  • En förutsättning för beviljade medel är att projektet bedöms som genomförbart [Genomförbarhet]